Coaching
i mentoring

Coaching jest procesem, który w sposób praktyczny i bezpośredni pomaga w rozwijaniu zdolności i kompetencji pracowników, tym samym wpływa często na nowe podejście, zmianę postaw, sposobu myślenia i zachowań w relacjach zawodowych. Coaching jest podstawą efektywnego rozwoju – wzmacnia silne strony pracowników, pomaga dostrzec i eliminować często niezauważane obszary słabszej wydajności (słabe strony). Dobrze przeprowadzone sesje są silną inspiracją do działania i większego zaangażowania w realizację celów Firmy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów (w zakresie podnoszenia efektywności organizacji i wyników) wspieramy rozwój pracowników poprzez prowadzenie sesji coachingowych. Realizujemy zarówno długookresowe projekty, w których uczestniczy często kilka osób z organizacji, jak też cykle sesji dla wybranych specjalistów / managerów. Jesteśmy przekonani, że każdy pracownik posiada zasoby, potencjał, którego duża część pozostaje całkowicie niewykorzystana. Rozpoczynając proces coachingowy przyczyniamy się do skierowania uwagi na właściwe obszary rozwoju, pracujemy nad rozwojem samoświadomości i pomagamy rozwinąć tkwiący w każdym potencjał. Uwolnienie takiego potencjału jest korzyścią zarówno dla pracownika, jak i dla organizacji.

Cele coachingu

Podstawowym celem procesu coachingowego jest rozwój określonych postaw, kompetencji, wdrożenie koniecznych zmian i praktycznych umiejętności w wybranym obszarze i ustalonym zakresie. Coaching jest procesem, który pomaga managerom dostrzec i rozwinąć tkwiący w nich potencjał, to proces wzrastania poziomu świadomości i znajdywania nowych rozwiązań, kreowania pomysłów. Jest to też czas, w którym dokonują się konieczne zmiany w obszarze postaw i zachowań, które skutkują na co dzień. Dodatkowym efektem zwykle jest wzrost poziomu samoświadomości, motywacji oraz skuteczności komunikacji w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych, co przyczynia się do podniesienia jakości współpracy w zespole i z zespołem. Cele szczegółowe coachingu omawiane i ustalane są na dedykowanym spotkaniu oraz pierwszej sesji (sesja wprowadzająca). Kluczowe cele w ujęciu ogólnym przedstawiono poniżej:

 • Identyfikacja celów rozwojowych
 • Zidentyfikowanie i maksymalne wykorzystanie potencjału pracownika
 • Rozwój kompetencji niezbędnych do rozwoju i osiągania wyznaczonych celów
 • Podniesienie poziomu samoświadomości i samoobserwacji (praca z postawą)
 • Zaplanowanie i wdrożenie zmian w obszarach blokujących osiąganie celów
 • Znajdywanie konkretnych, skutecznych rozwiązań dla konkretnych problemów
 • Uświadomienie istoty i znaczenia pracy ze sobą, pracy nad własnymi kompetencjami
 • Zaplanowanie konkretnych działań na najbliższą przyszłość
 • Metody i etapy współpracy

Na tym etapie trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie metody i narzędzia będą najlepsze w konkretnym przypadku. Dobór metod jak i narzędzi jest wynikiem rozmowy ze zleceniodawcą (poczynionych uzgodnień), analizy potrzeb i celów, często planów rozwojowych i potencjału rozwojowego określonego managera. Kluczową jest też sesja wprowadzająca / diagnostyczna, gdzie istotną rolę odgrywają potrzeby i optyka osoby, dla której sesje są przeznaczone. Ważna jest przejrzystość i identyfikacja z celem (celami) procesu, wola i zaangażowanie, ponieważ efektem finalnym winna być taka zmiana / zmiany w postawie i zachowaniach, które zapewnie osiągnięcie określonych, pozytywnych i trwałych efektów w codziennej pracy. Zwykle proces rozwojowy oparty o coaching (bądź mentoring) w bardzo ogólnym ujęciu dzielimy na trzy podstawowe etapy:

 1. Sesja wprowadzającą (kontraktowa / diagnostyczna)
 2. Sesje coachingowe / spotkania mentoringowe (w zależności od potrzeb i celów, zwykle pomiędzy 3 a 6)
 3. Sesja zamykająca (podsumowująca).
TOP